Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden
van Le Grappillon Wijnen, Dokter Van Stratenweg 161 te Gorinchem (4205 LS),
B.t.w. nr. NL 189212822B01, KvK Rivierenland Nr. 11042747 te Tiel.

Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de koper gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Koper: de natuurlijke persoon, in dit geval de consument, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de verkoper;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de koper of verkoper in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de koper om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 6. Verkoper: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan koperen aanbiedt;
 7. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de verkoper georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst
  uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 8. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat koper en verkoper gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
Artikel 2 – Identiteit van de verkoper
Le Grappillon Kwaliteitswijnen
Dokter Van Statenweg 161
4205 LS  Gorinchem
Nederland
Telefoonnummer : +31(0) 183 640 627
GSM   :+31 (0) 6 22 55 25 14
E-mailadres  : info@legrappillon.nl
KvK-nummer  : 11042747
Btw-identificatienummer: NL189212822B01
Artikel 3 – Toepasselijkheid
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de verkoper en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen verkoper en koper.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de koper beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de verkoper zijn in te zien en zij op verzoek van de koper zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de koper ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de koper op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de koper langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de koper zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
Artikel 4 – Het aanbod
 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de koper mogelijk te maken. Als de verkoper gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de verkoper niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de koper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  • de prijs inclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van aflevering;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de verkoper de prijs garandeert
  • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
  • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de koper te raadplegen is;
  • de manier waarop de koper, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
  • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
  • de gedragscodes waaraan de verkoper zich heeft onderworpen en de wijze waarop de koper deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
  • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.
 4. Voor het aangegeven oogstjaar geldt; “zolang de voorraad strekt bij de wijnboer”. Indien de wijn van een genoemd jaartal op is, zal automatisch worden overgegaan op een volgend jaartal met eventuele prijscorrecties. Hierop kan niet worden gereclameerd.
 5. De koper kan aantonen 18 jaar of  ouder te zijn en mag alcoholische dranken kopen en bevestigt tevens dat de bestelling door iemand van 18 jaar of ouder in ontvangst wordt genomen, indien deze door de verkoper wordt verstuurd via een bezorgdienst.
 6. Minimum te bestellen aantal is 1 fles.
 7. Indien de koper niet via de website maar, schriftelijk, telefonisch, per e-mail, tijdens proeverijen of anders bestelt, geldt deze bestelling als mondelinge of schriftelijke orderbevestiging. Het emailadres wordt, indien hier toestemming voor is, gebruikt voor het versturen van onze nieuwsbrieven, blogs, uitverkooplijsten. De ontvanger heeft het recht om zich uit te schrijven.
Artikel 5 – De overeenkomst
 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de verkoper onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de verkoper is bevestigd, kan de koper de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de verkoper passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web-omgeving. Indien de koper elektronisch kan betalen, zal de verkoper daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De verkoper kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de verkoper op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De verkoper zal bij het product of dienst aan de koper de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de koper op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  a. het bezoekadres van de vestiging van de verkoper waar de koper met klachten terecht kan, zie artikel 2;
  b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de koper van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  het herroepingsrecht is alleen mogelijk indien de producten aan bederving onderhevig zijn. Indien de wijn niet aan de smaak van de koper voldoet, kan niet van het  herroepingsrecht gebruik worden gemaakt.
  c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de verkoper deze gegevens al aan de koper heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
  e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
Artikel 6 – De prijs
 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. Prijsverhogingen vinden plaats:
  a. indien de leverancier zijn prijzen verhoogd; of
  b. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 3. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 4. Bij afname van dooshoeveelheid van 6 flessen van hetzelfde product krijgt de koper 5 % korting per doos.
 5. De door de verkoper opgestelde offertes zijn vrijblijvend en blijven 30 dagen na dagtekening geldig, mits uitdrukkelijk anders aangegeven.
 6. Geen bezorgingskosten bij minimale bestelling van  € 195,– incl. b.t.w.
 7. Bij minder, berekent de verkoper een bijdrage in de leveringskosten van € 8,95 incl. b.t.w. Alleen geldig binnen Nederland. Voor de Wadden eilanden betaalt de koper een toeslag buiten de bijdrage aan leveringskosten. Voor bestemmingen buiten Nederland betaalt de koper de kostprijs van verzending.
 8. Geen bezorgingskosten indien de koper voor afhalen kiest.
Artikel 7 – Bestellen, 18+ en betaling
 1. Bij het maken van een account of tijdens een bestelling zonder een account, dient de koper zijn geboortedatum naar waarheid in te vullen. Tevens verplicht de koper zich, met het akkoord gaan van deze algemene voorwaarden van Le Grappillon Kwaliteitswijnen, dat de koper of een andere persoon van 18 jaar of ouder de bestelling in ontvangst neemt.
 2. Onze werkwijze conform artikel 20A lid 1 sub b van de Alcoholwet, staat omschreven in een borgdocument. Dit document ontvangt u bij de bevestiging van uw bestelling en/of verzending van de factuur.
 3. De koper voldoet de verschuldigde bedragen via Ideal of na ontvangst van de factuur.
 4. De bestelling wordt na betaling van de factuur verzonden naar de koper.
 5. Voor alle bestellingen die niet online zijn gedaan moet de betaling van het verschuldigde bedrag geschieden volgens de specificatie door overschrijving op Rabobank  Alblasserwaard Noord en Oost IBAN-nummer; NL83RABO0321752023 t.n.v. Le Grappillon, Gorinchem onder vermelding van het factuurnummer.
 6. Indien het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na bestelling en ontvangst van de factuur is bijgeschreven op bovenvermeld rekeningnummer, heeft de verkoper het recht de overeenkomst te ontbinden.
 7. De koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de verkoper te melden.
 8. In geval van wanbetaling van de koper heeft de verkoper behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de koper kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
Artikel 8 – Levering en uitvoering
 1. De verkoper zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de koper aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 en artikel 7 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde en betaalde bestellingen met bekwame spoed binnen 3 werkdagen, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken bezorgen of laten afhalen. Indien hierbij vertraging plaatsvindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de koper hiervan, nadat de koper de bestelling geplaatst heeft, bericht. De koper heeft in dat laatste geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de verkoper het bedrag dat de koper betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de verkoper contact opnemen met de koper en indien door de koper gewenst zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de verkoper.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de verkoper tot het moment van bezorging aan de koper of een vooraf aangewezen en aan de verkoper bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 7. Het is de verkoper toegestaan verkochte producten in gedeelten te leveren. De verkoper brengt de koper onverwijld op de hoogte van de reden van de gedeeltelijke levering. De verkoper draagt zorg voor een zo spoedig mogelijke levering van de overig bestelde producten. Indien de overige, nog niet geleverde producten niet meer geleverd kunnen worden, zal de verkoper de koper daarvan onverwijld op de hoogte brengen en de nog niet geleverde producten vervangen door andere of de waarde van deze producten crediteren.
 8. Na bestelling en levering voegen wij het emailadres van de klant toe aan ons mailingbestand. De ontvanger kan zich op elk gewenst moment uitschrijven. De adresgegevens worden uitsluitend door Le Grappillon Kwaliteitswijnen gebruikt en desgewenst verwijderd uit ons zorgvuldig bewaarde adressenbestand.
Artikel 9 – Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de koper de mogelijkheid de overeenkomst, mits bestelling niet is aangebroken, te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de koper of een vooraf door de koper aangewezen en aan de verkoper bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Het herroepingsrecht is alleen mogelijk indien de producten aan bederving onderhevig zijn. Indien de producten niet aan de smaak van de koper voldoet, kan niet van het  herroepingsrecht gebruik worden gemaakt. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij de verkoper inlichten, alvorens het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de verkoper te retourneren.
 3. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de koper zich richten naar de door de verkoper bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies of deze vragen naar instructies.
Artikel 10 – Kosten in geval van herroeping
 1. Indien de koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, en de goederen in goede staat terugkomen, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de koper een bedrag betaald heeft, zal de verkoper dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
Artikel 11 – Uitsluiting herroepingsrecht
 1. De verkoper kan het herroepingsrecht van de koper uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de verkoper dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  a. die door de verkoper tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de koper;
  b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  d. die snel kunnen bederven of verouderen;
  e. die samen met de verkoper en in overeenstemming met de koper  zijn uitgezocht.
 3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
  a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
  b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de koper is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;.
Artikel 12 – Conformiteit en Garantie
 1. De verkoper staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door de verkoper, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de koper op grond van de overeenkomst tegenover de verkoper kan doen gelden.
Artikel 13 – Gebreken
 1. De koper dient de gekochte producten bij aflevering te onderzoeken. Hierbij dient de koper na te gaan of juiste producten en aantallen daarvan overeenstemmen met de bestelling.
 2. Indien zichtbare gebreken of tekortkomingen worden geconstateerd, dan dient de koper zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 3 werkdagen na aflevering de verkoper hiervan alsnog schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte te stellen aan het adres genoemd in artikel 2.
 3. Indien product/producten kwalitatief grote gebreken vertoont/vertonen dient de koper de verkoper hiervan na ontvangst binnen 3 werkdagen schriftelijk op de hoogte te stellen. De verkoper zoekt samen met de koper naar de meest geschikte oplossing om dit gebrek te compenseren.
 4. De drink- en wijn-spijs-adviezen van de verkoper, mondeling, schriftelijk en vermeld op de website zijn indicaties. Hierop kan niet worden gereclameerd.
Artikel 14 – Klachtenregeling
 1. De verkoper beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure, zie artikel 12 – Gebreken.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 3 werkdagen, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de verkoper, nadat de koper de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de verkoper ingediende klachten worden uiterlijk binnen 3 werkdagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst van de klacht, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de verkoper binnen 3 werkdagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
Artikel 15 – Geschillen
 1. Op overeenkomsten tussen de verkoper en de koper waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Artikel 16 – Eigendomsvoorbehoud
 1. De bij de verkoper bestelde producten blijven eigendom van de verkoper, totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met de verkoper gesloten koopovereenkomsten is nagekomen.
Artikel 17 – Niet-toerekenbare tekortkomingen
 1. De verkoper is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen door overmacht;
 2. Onder overmacht wordt verstaan, de omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan de verkoper zijn toe te rekenen.
  Hieronder zullen, indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken, mede zijn begrepen:
  a. die door de verkoper tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de koper;
  a) stakingen in andere bedrijven dan die van de verkoper
  b) niet-voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden, waarvan de verkoper afhankelijk is.
  c) algemene vervoersproblemen.
 3. Tijdens de leveringen worden de leveringsverplichtingen en andere verplichtingen van de verkoper opgeschort.
 4. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichting door de verkoper niet mogelijk is, langer duurt dan 30 dagen, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Indien de koper de bestelling al heeft voldaan, wordt deze betaling in dit geval aan de koper in zijn geheel terugbetaald.
Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
 1. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de koper zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de koper op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.